องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวธันญ์วริน สุการมณีโรจน์
นางสาวธันญ์วริน สุการมณีโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเนาวรัตน์ ชื่นจิตร
นางสาวเนาวรัตน์ ชื่นจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศิริประภา ซ่าอินทร์
นางสาวศิริประภา ซ่าอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองคำ
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสมบูรณ์ ด้วงนาง
นางสมบูรณ์ ด้วงนาง
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกป่าแพง
นางนุสรา บุญพรมอ่อน
นางนุสรา บุญพรมอ่อน
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระดู่ฯ
นางบังอร พูลดำริห์
นางบังอร พูลดำริห์
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านทุ่งแฝก
นางภัณฑิรา น้อยบล
นางภัณฑิรา น้อยบล
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำโสม
น.ส.ฉวีวรรณ์ คุ้มมา
น.ส.ฉวีวรรณ์ คุ้มมา
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากแพรก
นางสาวอัญญาภรณ์  อำพันเสน
นางสาวอัญญาภรณ์ อำพันเสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดโคกป่าแพง
นางสาววิริญา สอนวิชา
นางสาววิริญา สอนวิชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.บ้านชำโสม
น.ส.ณชนก  จันทร์ประทุม
น.ส.ณชนก จันทร์ประทุม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดปากแพรก
นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทรัพย์
นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดโคกป่าแพง
นางสมพร ไพเราะ
นางสมพร ไพเราะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดปากแพรก
นางสาวโรสิชา บุญพรมอ่อน
นางสาวโรสิชา บุญพรมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดสระดู่ฯ
นางปราณีต ปิ่นกุล
นางปราณีต ปิ่นกุล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดสระดู่ฯ
นางสมใจ สมสวย
นางสมใจ สมสวย
คนงาน(แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.