องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
ยุทธศาสตร์
_______________________________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

2. การขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่บ้าน

3. การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขุดลอกแหล่งน้ำสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงสร้างอื่นๆ

4. การก่อสร้าง และสถานที่จำหน่ายผลผลิตของประชาชน

5. การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร

6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและซอยให้สะอาดสะดวกและสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

1.การส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ การสร้างเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็งด้านสังคม

2.การส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. การส่งเสริมสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

4. ส่งเสริมและสร้างความมั่นคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมการศึกษา คุณภาพชีวิตและข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

2. การส่งเสริมด้านการศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายเผยแพร่ความรู้บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล

3. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานรวมทั้งการซ่อมแซมเพื่อใช้ในกิจการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

4. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรส่วนท้องถิ่น

5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า

5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

5.3 การดูแลรักษาที่สวนสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ต่างๆให้กับราษฎร

2. จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรที่ประสบภัย

3. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ และเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ขุดเจาะกักเก็บน้ำ จัดระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

แผนยุทธศาตร์องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.