องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์    มีเส้นหลักจำนวน  2  เส้น  คือ

1.  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33  (สุวรรณศร )และทางหลวงหมายเลข 304 เป็นเส้นทางคมนาคม  ผ่านใช้ติดต่อระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี-จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี –  จังหวัดนครราชสีมา- จังหวัดฉะเชิงเทราตามลำดับ

                               2.  ถนนเชื่อมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล – อำเภอกบินทร์บุรีเป็นถนนลาดยาง  2                    สาย

                                3.  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตบางส่วนเส้นทาง                               คมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเชื่อมต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นในเขตอำเภอกบินทร์บุรีได้โดยสะดวก

           4.2   การโทรคมนาคม

                   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                   -               แห่ง

                   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                     -              แห่ง

4.3     การไฟฟ้า  (แสดงจำนวนของหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

                   จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง     ทั้ง     12     หมู่บ้าน

                   จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  98  %

4.4    แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -  ลำน้ำ, ลำห้วย                            1          สาย

                   -  บึง, หนองและอื่น ๆ                7         แห่ง

                   -  คลอง                                           11          แห่ง

                   -  แม่น้ำ                                           1         สาย

4.5    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                                              1           แห่ง

                   -  บ่อน้ำตื้น                                  126        แห่ง

                   -  บ่อโยก                                       24           ตัว

                 -  อื่น ๆ (สระน้ำ )                          10          แห่ง

5.   ข้อมูลอื่น ๆ

5.1       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)

          -แม่น้ำปราจีนบุรี

5.2       มวลชนจัดตั้ง

                            -   ลูกเสือชาวบ้าน                                   1           รุ่น               400     คน

                            -   อช. , อสม.และกลุ่มเยาวชน                              -           รุ่น                300    คน

                            -   ไทยอาสาป้องกันชาติ                        -           รุ่น                105    คน

                            -   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                   -          รุ่น                 200   คน

                            -  อปพร.                                                                    1          รุ่น                 105  คน

                            - อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน            -           รุ่น                 300  คน

                            - อพม. ตำบลกบินทร์                                              -           รุ่น                  13  คน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.