องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.101.84    
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
_______________________________________________________________________________________________________
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  หลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสาย

- มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

- การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563

- แผนเส้นทางความก้าวหน้า

- นโยบายความปลอดภัย อาขชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล

- แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันทุจริต

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

- นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบหมายของรองปลัด

รายงานผลการมอบหมายงานให้รักษาราชการแทน ปี 2564

ปลัดรักษาราชแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2564

รายงานผลการมอบหมายงานให้รักษาราชการแทน ปี 2563

ปลัดรักษาราชแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.