องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
รายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน
_______________________________________________________________________________________________________
รายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน
 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2566

ายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

งบการเงินประจำเดือนตุลา่คม 2563 

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562 

รายงายผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2562 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2562 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม2562 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม2562 

 

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561

 

 

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

ายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 

รายงนผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบแสดฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.