องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  34.204.169.230    
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.
_______________________________________________________________________________________________________
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.
 

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชำโสม หมู่ที่ 10 บ้านชำโสม

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแพเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านริมน้ำ

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดิน ของ อบต.กบินทร์ ข้างศาลากลางบ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 บ้านปากแพรก 

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างบันใดคอนกรีตเสริมเหล็กลงหนองคล้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่ 

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชำโสม บริเวณริมถนนลาดยางสายบ้านชำโสม – บ้านเขาไม้แก้ว ช่วงบ้านชำโสม 

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชำโสม (ช่วงแยกเข้าศาลากลางบ้านซอย) ซอย 4

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองพังงายสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านริมน้ำ

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบงานปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้านฝั่งกลุ่มบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่

การเผยแพร่ราคากลางงานเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน 

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างฝายซ่อมแซมตลิ่งพังโดยใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 3 บ้านปากแพรก 

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านปากแพรก บริเวณสายวัดปากแพรก- ศาลากลางบ้านปากแพรก

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านปากแพรก ช่วงทางแยกชลประทาน ซอยนายป่วน (ทางเบี่ยง)

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่ บริเวณทางสาธารณะประโยชน์ ซอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายวิชาญ เมฆมล

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง บริเวณซอยนายชาญณรงค์ ปัทมเกตุ

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่ บริเวณสายบ้านทุ่งพัฒนา ซอยกลาง

การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนางเลง – ท่าขี้เหล็ก ต่อจากเดิม 

การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6

การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.4

การเผพแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบาลน้ำ ม.8 

การเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างลง

การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.