องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
กิจการสภา อบต.
_______________________________________________________________________________________________________
กิจการสภา อบต.
 

 การประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

– รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 

- รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 

– รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563

- หนังสือเรียกประชุมสภาฯ และ หนังสือเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ประจำปี 2563 


การประชุมสภาฯ ประจำปี 2562 

รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 5 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562

คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี 2562 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 

หนังสือนำส่งข้อบัญญัติประจำปี 2562 

รายงานการประชุม สภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 

รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี

รายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2562 

ระเบียบ/กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ

- กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2558 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.