องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.101.84    
 
ประวัติความเป็นมา
_______________________________________________________________________________________________________
ประวัติความเป็นมา
 

                เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 ได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ตามข้อเสนอกระทรวงมหาดไทยและรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ตำบลกบินทร์จึงได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย สถานที่ตั้งคือศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล  โดยมีนายถนอมวงษ์  สุริยวงษ์  กำนันตำบลกบินทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์โดยตำแหน่ง เมื่อครบวาระ 4 ปี ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมีนายวิเศษ  เพียรอุตสาหะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เมื่อครบวาระ 4 ปี ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่สองขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีนายกฤษฎากรณ์  สุริยวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ จนถึงปัจจุบัน ในปี 2539 ได้มีนายชาญชัย  อักโข ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ปี 2541 ได้มีนายพิทยา สังฆฤทธ์ ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ จนถึงปัจจุบัน

ตำบลกบินทร์ เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2469 จนถึงปัจจุบันรวม 75 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยทำสงครามกับญวนยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสให้พระเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)เป็นแม่ทัพไปปราบญวน ซึ่งเข้ามารุกรานเขมร เมืองประเทศราชของไทย เจ้าพระยาบดินทรเดชามาชุมนุมไพร่พลที่กบินทร์ สร้างยุ้งฉางสะสมเสบียงกำลังไว้เป็นทัพหนุน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอประกอบด้วย 12  หมู่บ้านดังนี้ บ้านโคกสูง บ้านทุ่งแฝก
บ้านปากแพรก บ้านหนองช้างลง บ้านนางเลง บ้านสระดู่ บ้านโคกป่าแพง บ้านโนน บ้านท่าขี้เหล็ก บ้านชำโสม บ้านคลองกลาง และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเป็นบางส่วนคือ หมู่ที่2 บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่4 บ้านหนองช้างลง หมู่ที่5 บ้านนางเลง หมู่ที่8 บ้านโนน หมู่ที่9 บ้านท่าขี้เหล็ก

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.