องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.101.84    
 
ҾԨ
_______________________________________________________________________________________________________
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]   ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]   กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]   ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง 
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]   โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
[13-09-2022]   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
โครงการ
[05-09-2022]   โครงการ "รถเข็นนั่ง ปันสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
[28-08-2022]   โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
[27-08-2022]   โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
กิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมของข้าราชการ ให้ไปในทางที่มีวินัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
[16-08-2022]   กิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมของข้าราชการ ให้ไปในทางที่มีวินัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การขยายพันธุ์พืช)
[06-07-2022]   โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การขยายพันธุ์พืช) 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การทำผ้าบาติกพิมพ์ลายเทียน)
[04-07-2022]   โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การทำผ้าบาติกพิมพ์ลายเทียน) 
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านโนน เรื่อง ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์
[08-06-2022]   ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านโนน เรื่อง ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
[19-05-2022]   ประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
การรับฟังความคิดเห็นการจัดเก็บขยะหมู่บ้านสันติสุข ม.8
[10-05-2022]   การรับฟังความคิดเห็นการจัดเก็บขยะหมู่บ้านสันติสุข ม.8 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[10-03-2022]   ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี งบประมาณ 21,147,300 บาท ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ต.กบินทร์ โดยนายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
[01-03-2022]   ประชุมรับฟังความคิดเห็นชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี งบประมาณ 21,147,300 บาท ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ต.กบินทร์ โดยนายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ 
ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
[24-02-2022]   ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี 2565
[22-02-2022]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี 2565 
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการติดตั้งไฟฟ้าบนถนนทางหลวงชนบทช่วงที่ 2
[19-02-2022]   ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการติดตั้งไฟฟ้าบนถนนทางหลวงชนบทช่วงที่ 2  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เป็นประธานพิธี ในกิจกรรม
[10-02-2022]   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เป็นประธานพิธี ในกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
[04-02-2022]   วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ 
นายกฤษฏกรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
[04-02-2022]   นายกฤษฏกรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
กิจกรรม แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
[04-02-2022]   กิจกรรม แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) 
วันที่ 31 มกราคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครั้งแรก พร้อมเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ
[31-01-2022]   วันที่ 31 มกราคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครั้งแรก พร้อมเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
[30-01-2022]   กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
กิจกรรม แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
[12-11-2021]   กิจกรรม แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) 
โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit            ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์”อำเภอกบินทร์บุรี
[14-09-2021]   โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์”อำเภอกบินทร์บุรี  
โครงการชุมชนออกกำลังกายอยู่ดีมีแรงสุขภาพดีชีวีมีสุข
[10-09-2021]   โครงการชุมชนออกกำลังกายอยู่ดีมีแรงสุขภาพดีชีวีมีสุข 
จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
[08-09-2021]   จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
[06-09-2021]   โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี 2564
[06-09-2021]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี 2564 
โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และครอบครัวผู้ติดเชื้อที่      ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) องค์การบริหารส่วนตำบล     กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564
[14-08-2021]   โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) องค์การบริหารส่วนตำบล กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 
โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Community Isolation) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
[25-07-2021]   โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Community Isolation) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ 
โครงการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)
[25-07-2021]   โครงการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) 
การจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับคนในชุมชนตำบลกบินทร์ (Community Isolation)
[24-07-2021]   การจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับคนในชุมชนตำบลกบินทร์ (Community Isolation) 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลกบินทร์
[22-07-2021]   กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลกบินทร์ 
โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.กบินทร์
[09-07-2021]   โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.กบินทร์ 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)(ในโรงเรียน)
[21-06-2021]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)(ในโรงเรียน) 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
[26-05-2021]   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกบินทร์ จำนวน 100 ราย เป็นเงิน จำนวน 282,843 บาท
[30-03-2021]   องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกบินทร์ จำนวน 100 ราย เป็นเงิน จำนวน 282,843 บาท 
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้ดำเนินการเข้าประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านปากแพรก เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็น
[25-03-2021]   องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้ดำเนินการเข้าประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านปากแพรก เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็น 
ตลาดสีเขียว
[25-02-2021]   ตลาดสีเขียว 
ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
[25-02-2021]   ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประชารัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคิดหาแนวทางในการพัฒนาตลาดประชารัฐ และตลาดต้นคูณ
[19-02-2021]   จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประชารัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคิดหาแนวทางในการพัฒนาตลาดประชารัฐ และตลาดต้นคูณ 
ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านสระดู่
[18-02-2021]   ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านสระดู่ 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564
[18-01-2021]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564 
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
[09-12-2020]   กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
[24-08-2020]   การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน
[20-07-2020]   มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  
กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
[22-06-2020]   กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ยกย่องครอบครัวต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
[19-06-2020]   ยกย่องครอบครัวต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาตลาดสีเขียว
[18-06-2020]   ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาตลาดสีเขียว 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562
[16-06-2020]   รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.กบินทร์...
[16-06-2020]   ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.กบินทร์... 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน
[12-06-2020]   มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  
โครงการตู้ปันสุข
[20-05-2020]   โครงการตู้ปันสุข 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.