องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  34.204.169.230    
 
จดหมายข่าว
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   วารสารประชาสัมพันธ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  ประจำวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 5   17-03-2563  13
 2   โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน  ประจำวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2   18-03-2563  5
 3   โครงการสูบน้ำเข้าสระน้ำ    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการสูบน้ำเข้าสระน้ำ  ประจำวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 6   10-04-2563  2
 4   โครงการ “ตู้ปันสุข” น้ำใจคนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการ “ตู้ปันสุข” น้ำใจคนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน  ประจำวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 7   22-05-2563  1
 5   โครงการพัฒนาตลาดสีเขียว    
       -  โครงการพัฒนาตลาดสีเขียว  ประจำวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 8   16-06-2563  7
 6   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    
       -  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 9   28-08-2563  1
 7   โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.    
       -  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ประจำวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 1   13-09-2563  5
 8   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    
       -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2   19-10-2563  4
 9   ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต    
       -  ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต  doc120220323124932.pdf   23-03-2565  3
 10   ประกาศเจตนารมณ์ “แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)”    
       -  ประกาศเจตนารมณ์ “แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)”  doc120220323125041.pdf   23-03-2565  2
 11   โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.    
       -  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.   13-10-2563  0
 12   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    
       -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   19-11-2563  0
 13   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
       -  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31-03-2564  0
 14   โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน    
       -  โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน  โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน   27-04-2564  0
 15   สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกบินทร์    
       -  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกบินทร์  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกบินทร์   31-05-2564  3
 16   ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019    
       -  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019   15-06-2564  0
 17   ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ Community Isolation    
       -  ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ Community Isolation  ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ Community Isolation   29-07-2564  4
 18   จดหมายข้าวประจำเดือน ตุลาคม 2565    
       -  ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร   03-10-2565  0
 19   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565    
       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้รับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565   08-11-2565  0
 20   ประจำเดือน ธันวาคม 2565    
       -  ประจำเดือน ธันวาคม 2565  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566   29-12-2565  0
 21   ประจำเดือน มกราคม 2566    
       -  ประจำเดือน มกราคม 2566  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   14-01-2566  4
 22   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    
       -  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ ประจำปี 2566 กบินทร์เกมส์ ครั้งที่ 11   23-02-2566  1
 23   ประจำเดือน มีนาคม 2566    
       -  ประจำเดือน มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้รับการรับรอง คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health Accreditation : EHA) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ เยาวชนอายุไม่เกิน 15 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   22-03-2566  2
 24   โครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567    
       -  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  หนังสือนำส่ง จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2567 ฉบับที่ 1 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2567 ฉบับที่ 1   31-01-2567  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.