องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  35.172.164.32    
 
���������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120230307095042.pdf   07-03-2566  40  10
2   คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  doc120230217102945.pdf   17-02-2566  41  7
3   ความรู้เรื่องบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  บำเหน็จดำรงชีพ   15-02-2566  108  7
4   มาตรการป้องกันการจัดการข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ  doc120210708114624.pdf   08-02-2566  100  10
5   คู่มือนักวินัยมืออาชีพ  คู่มือนักวินัยมืออาชีพ   08-01-2566  108  13
6   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   03-01-2566  89  12
7   คู่มือการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คู่มือการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   16-03-2565  83  8
8   คู่มือสมรรถนะหลัก  คู่มือสมรรถนะหลัก   13-03-2565  107  6
9   คู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้าน  คู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้าน   11-03-2565  80  5
10   ระเบียบ มท ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  ระเบียบ มท ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   15-02-2565  101  6
11   คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   31-01-2565  103  10
12   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   31-01-2565  111  16
13   คู่มือการปฏฺิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.  คู่มือการปฏฺิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.   28-01-2565  107  8
14   คู๋มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  คู๋มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   15-01-2565  115  6
15   คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   31-03-2564  110  9
16   คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ   31-03-2564  108  5
17   คู่มือการประเมิน ITA2021  คู่มือการประเมิน ITA2021    11-02-2564  114  7
18   คู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  คู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ   09-01-2564  110  6
19   คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   08-12-2563  106  7
20   คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   08-04-2563  113  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.